Arbeidshygiëne

 

Wat is arbeidshygiëne?

Arbeidshygiëne focust op de herkenning, evaluatie en beheersing van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving.

Doel? De bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Zo vermijden we beroepsziektes, ongemakken en klachten, zowel op korte als op lange termijn.

 

Wat kan CWB betekenen voor de arbeidshygiëne op uw werkvloer?

CWB evalueert de risico’s van de blootstelling aan de verschillende agentia. Dankzij aangepaste risico inventarisatie en evaluaties (RIE) en waar nodig metingen en daaropvolgende risico-verminderende maatregelen verhogen we de tevredenheid en motivatie en verlagen we op die manier uiteindelijk ook het absenteïsme. Ook wordt uiteraard de “compliance” met alle toepasselijke regelgeving en normering gegarandeerd.

Met welke agentia houdt CWB rekening?

CWB biedt advies over zowel chemische, fysische als biologische agentia in uw bedrijf.

 • Blootstelling aan chemische agentia is veelomvattend
  • Stof- en productinformatie, zoals bv.:
   • CLP klassering
   • Toegang tot databases met fysische-chemische eigenschappen
   • Toegang tot databases (internationaal) over gevaarlijke stoffen en hun veilig gebruik
   • Selectie van de juiste grenswaarden (Belgische & andere zoals DNEL en omringende landen)
  • Beoordeling van inhalatoire blootstelling
   • Arbeidsgerelateerde blootstelling aan gevaarlijke stoffen vindt met name plaats via inademing. Inhalatoire blootstelling kan vaak goed worden bepaald via luchtmetingen. Een alternatief om de risico’s van blootstelling te bepalen is het gebruik van een model, waarvan er verschillende beschikbaar zijn. Dit is vaak goedkoper en sneller dan meten, maar de schattingen zijn over het algemeen conservatief. Meestal wordt er gestart met een model en bij twijfel worden er metingen uitgevoerd.

CWB kan inschattingen en beoordelingen van blootstelling opmaken met verscheidene tools (Stoffenmanager, Advanced RACH Tool (ART), Ecetoc TRA,…)

  • Beoordeling van dermale blootstelling
   • Blootstelling langs de huid kan een belangrijke rol spelen in blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De beoordeling kan gebeuren met modellen zoals Skinperm, Ecetoc TRA, enz. Desgevallend kunnen specifieke metingen van de huidblootstelling toegepast worden.

 

  • Risico’s Nanotechnologie en nanodeeltjes
  • Veilig werken met CMR (Carcinogeen, Mutageen en Reproductie-toxisch) stoffen
  • Risico’s laswerkzaamheden
   • Beoordeling met het tool “Lasrook assistent” en desgevallend uitvoeren van metingen
  • Asbestinventarisatie en metingen
  • Beoordeling meetgegevens
   • Berekening van statistische kenmerken van je meetgegevens
   • Toetsing aan EN 689
  • Retrospectieve beoordeling van blootstelling uit het verleden ivm. een mogelijke beroepsziekte
  •  
 • Blootstelling aan fysische agentia zoals beoordeling en meten van
  • Geluid
  • Trillingen (rijden met voertuigen, hantering van werktuigen, trillende installaties)
  • Thermische omgevingsfactoren (overmatige warmte/koude op de arbeidsplaats, comfort in burelen,..)
  • Niet-ioniserende straling (UV, IR, EMFs,.)
  • Lasertoepassingen
  •  
 • Blootstelling aan biologische agentia zoals beoordeling en meten van
  • Legionella
   • Opstellen van legionella beheersplan (koeltorens, warm- en koud watersysteem,..)
  • Schimmels
  • Bacteriën
  • Virussen
  •  
 • Beheersmaatregelen voor hoger vernoemde agentia
  • Beheersmaatregelen dienen voor beheersing van blootstelling aan gevaarlijke agentia of het optimaliseren van processen
   • Bronmaatregelen zoals substitutie door minder gevaarlijk agens
   • Ventilatie (ruimtelijk & plaatselijk)
   • Werkorganisatie
   • Selectie van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBMs) cfr. EN normen
    • Ademhalingsbescherming
    • Handschoenen
    • Kledij
 • Opleiding gerelateerd aan veilig werken met gevaarlijke agentia
  • Chemische agentia (gevaren, CLP,..)
  • Reach impact en verplichtingen
  • Geluid en trillingen
  • Thermische omgevingsfactoren en comfort
  • Ventilatieweetjes voor beheersing blootstelling
  • Legionella: gevaar en beheersing
  • Asbest : pragmatische aanpak
  • PBMs: ademhalingsbescherming, handschoenen en lichaamsbescherming (inclusief normering)
  • Andere adviezen/ondersteuning van CWB
  • Uitwerken van bedrijfsspecifieke HSE politiek en standaarden
  • Organisatie/beheer van HSE documentatie (product informatie, instructies werknemers,..)
  • Advies ivm. implementatie van Reach regelgeving (blootstelling scenario’s, autorisatie dossiers)
  • Opstellen van checklists voor interne inspecties
  • Voorbereiden/uitvoeren van audits (bijv.: OHSAS 18000, compliance audits)